Rejestracja na zajęcia na moduły ogólnouczelniane

Informacja dla studentów II roku  II stopnia dla kierunku Dziennikarstwa i komunikacji społecznej, Politologii studia stacjonarne oraz dla II roku II stopnia Dziennikarstwa i komunikacji społecznej studia niestacjonarne.

27.02 rozpocznie się II tura rejestracji na zajęcia i związku z tym bardzo proszę o wyrejestrowanie się z przedmiotu „ Wybrany przedmiot ogólnouniwersytecki”  oraz zarejestrowanie się na obowiązkowe moduły ogólnouczelniane. Informacja o rejestracji na moduły ogólnouczelniane podana poniżej.

Rejestracja na zajęcia na moduły ogólnouczelniane dla studentów studiów II stopnia w semestrze letnim br. będzie przebiegała następująco:

  1.  Studia stacjonarne: rozpoczęcie rejestracji 23.02.2017 o godz. 21.00 – rejestracja potrwa do 1.03.2017.
  2.  Studia niestacjonarne: rozpoczęcie rejestracji 23.02.2017 o godz. 20.00 – rejestracja potrwa do 1.03.2017.

Po tych terminach możliwe będzie indywidualne logowanie studentów przez dziekanaty. 

Wykaz przedmiotów i wszystkie potrzebne informacje znajdą Państwo w serwisie USOSweb.

Rejestracja na zajęcia w semestrze letnim

Harmonogram sesji zimowej

Harmonogram sesji zimowej (aktualizacja 23.02)

Harmonogram zajęć w semestrze letnim 2016/2017

Studia stacjonarne cz. 1 (aktualizacja 22.02)

Studia stacjonarne cz. 2 (aktualizacja 22.02)

Studia niestacjonarne (aktualizacja 3.02)

UWAGA: PLAN MOŻE JESZCZE ULEGAĆ ZMIANOM

Studia Politicae Universitatis Silesiensis - tom 16

Zapraszamy do zapoznania się z tomem 16 instytutowego czasopisma "Studia Politicae Universitatis Silesiensis". Znajduje się w nim dziewięć artykułów będących efektem badawczych prac politologów z katowickiego ośrodka naukowego i przedstawicieli innych krajowych jednostek naukowo-badawczych.  Teksty – jak zawsze – pomieszczono w działach tematycznych. Tym razem są to: „Systemy polityczne i gospodarcze”, „Stosunki międzynarodowe”, „Komunikowanie społeczne” oraz „Myśl polityczna”.

W pierwszym z działów znalazły się dwa teksty. Sławomir Czech główny problem swojego artykułu zawarł w pytaniu o przyczyny wyjątkowej kondycji szwedzkiej gospodarki oraz finansów publicznych po recesji 2008‒2009. Drugi artykuł w dziale, autorstwa Katarzyny Todos, zawiera tezę,  że właściwe funkcjonowanie systemu praw i wolności człowieka i obywatela jest możliwe pod warunkiem istnienia środków umożliwiających ich egzekwowanie. W dziale drugim pomieszczono trzy teksty. Kazimierz Jóskowiak analizuje kwestię współpracy terytorialnej i jej instrumenty prawne w WE i UE oraz przedstawia mechanizmy nią rządzące. Łukasz Wojcieszak, charakteryzuje Szanghajską Organizację Współpracy z uwzględnieniem jej tendencji do ewoluowania od organizacji bezpieczeństwa, zwłaszcza militarnego, do stowarzyszenia skupionego na współpracy i integracji gospodarczej. Justyna Łapaj analizując problem Polaków osadzonych w ekwadorskich więzieniach za przemyt narkotyków, przedstawia specyfikę latynoamerykańskiego systemu penitencjarnego. Dział „Komunikowanie społeczne” otwiera artykuł Stanisława Michalczyka analizującego politykę medialną z  odwołaniem się do płaszczyzn regulacji: government i governance. Katarzyna Brzoza podjęła kwestię udziału kobiet w wyborach parlamentarnych, akcentując rolę, miejsce i wykreowany wizerunek medialny liderek czołowych partii podczas kampanii wyborczej w 2015 r. Dariusz Krawczyk koncentruje się na wykorzystaniu nowoczesnych rozwiązań technologicznych  w odniesieniu do prasy samorządowej, zwracając uwagę skutki wchłaniania mediów tradycyjnych przez cyberprzestrzeń. Ostatni artykuł w niniejszym tomie został włączony do działu „Myśl polityczna”. Jest to tekst  Małgorzaty Zarębskiej, która analizuje treść ogłoszonej w maju 2015 roku encykliki papieskiej Laudato si’, zastanawiając się, czy więcej w niej tradycji Kościoła, czy nowego spojrzenia na  konkretne problemy społeczne.

Rosja w polityce zagranicznej Polski w latach 1992-2015

Pragniemy poinformować Państwa o ukazaniu się monografii autorstwa prof. dr. hab. Mieczysława Stolarczyka pt. „Rosja w polityce zagranicznej Polski w latach 1992-2015”. Celem badawczym książki jest ukazanie roli Federacji Rosyjskiej w polityce bezpieczeństwa Polski w omawianym okresie oraz wyodrębnienie najważniejszych etapów polityki Polski wobec Rosji w latach 1992-2015 i ukazanie ich cech najbardziej charakterystycznych. Dążeniem autora było zaprezentowanie najważniejszych przejawów współpracy polsko-rosyjskiej oraz omówienie kwestii najbardziej spornych w relacjach międzyrządowych (międzypaństwowych) Polski i Rosji w okresie pozimnowojennym. Jednym z głównych zamierzeń podjętych w pracy jest ukazanie źródeł i przejawów rozbieżnych interesów oraz formułowanych na ich podstawie celów przez decydentów polityki zagranicznej, w tym polityki bezpieczeństwa Polski i Rosji, realizowanych zarówno we wzajemnych stosunkach, jak i wymiarze wielostronnym. Mając na uwadze ograniczone ramy objętościowe książki, najszerzej w pracy zaprezentowane zostały zagadnienia występujące w ostatnich trzech etapach stosunków polsko-rosyjskich w latach 2008-2010, w latach 2011-2013 oraz w latach 2014-2015, z niektórymi odniesieniami do roku 2016. Bardzo szeroko omówione zostały cechy charakterystyczne polityki RP wobec FR w latach 2014-2015, kiedy to stosunki polsko-rosyjskie zdeterminowane były przede wszystkim przez kryzys i konflikt ukraiński. W tym kontekście wyeksponowane zostały kwestie związane z implikacjami konfliktu na wschodzie Ukrainy dla bezpieczeństwa Polski i stosunków polsko-rosyjskich. (...)

Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Konfliktach Zbrojnych po 1945 roku

Zakład Stosunków Międzynarodowych Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach zaprasza do uczestnictwa w III edycji „Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Konfliktach Zbrojnych po 1945 roku”.

Konkurs odbędzie się 21 marca 2017 roku o godz. 11:30 na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (40-007 Katowice, ul. Bankowa 11). Skierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Każdą szkołę reprezentować może maksymalnie 10 uczestników.

Nagrodą główną (dla zdobywcy I miejsca) jest indeks na kierunek Bezpieczeństwo Narodowe i Międzynarodowe, prowadzony na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego, przyznany na rok akademicki 2017/2018 bez postępowania rekrutacyjnego. Zdobywcy miejsc I-III otrzymają również nagrody rzeczowe oraz książkowe.

Termin przyjmowania zgłoszeń to 7 marca 2017 roku. Wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy należy przesłać drogą elektroniczną (w formie skanu) na adres bezpieczenstwo-nm@us.edu.pl.

Więcej informacji, regulamin, formularz zgłoszeniowy oraz lista zagadnień i zalecanej literatury znajdują się w załącznikach w rozszerzeniu wiadomości. 

Zaproszenie do udziału w pracach Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych

Szanowni Państwo,

Serdecznie zachęcamy do udziału w pracach Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych: http://www.ptnp.org.pl/, którego regionalnym oddziałem jest katowicki działający przy Instytucie Nauk Politycznych i Dziennikarstwa na Uniwersytecie Śląskim: http://www.ptnp.katowice.us.edu.pl/.

W przypadku wyrażenia chęci członkostwa prosimy o uregulowanie składki członkowskiej na 2017 rok do ostatniego dnia lutego bieżącego roku. Składki wpłaca się na konto bankowe PTNP: Bank PKO BP Oddział XV Warszawa: 60 1020 1156 0000 7102 0064 8402 (75 zł - dla profesorów i doktorów habilitowanych, 40 zł - dla doktorów i magistrów, 25 zł - dla członków Kół Młodych Politologów). Wypełniając druk wpłaty składki, proszę zaznaczyć, że chodzi o PTNP oddział w Katowicach, proszę także wpisać swoje imię i nazwisko. Potwierdzenie wpłaty proszę przesłać drogą elektroniczną na adres Pani Skarbnik dr Małgorzaty Lorenckiej: loren17@poczta.fm.

Z wyrazami szacunku,
dr Sebastian Kubas
Prezes PTNP o. Katowice

Studenci Bezpieczeństwa w jednostce wojskowej w Ostravie

W dniach 10 i 25 stycznia 2017 r. studenci III roku Bezpieczeństwa Narodowego i Międzynarodowego mieli okazję odwiedzić jednostkę wojskową: KVV (Krajské vojenské velitelství) Ostrava w Republice Czeskiej. Dzięki uprzejmości Dowódcy jednostki, Pana płk inż. Jaroslava Hrabeca, uczestnicy wyjazdu mogli w trakcie 2-godzinnego wykładu poznać podstawowe informacje na temat zasad funkcjonowania, składu, organizacji i uzbrojenia czeskiej armii oraz samej jednostki KVV. ponadto w oddzielnym panelu przybliżono słuchaczom aktywność wojska na rzecz edukacji społeczeństwa w obszarze bezpieczeństwa. Na koniec Pan Pułkownik odpowiedział na liczne pytania studentów.

Fotorelacja

Wybrane problemy polityki społecznej

Mamy przyjemność poinformować o ukazaniu się publikacji autorstwa dr. hab. prof. UŚ Mariana Mitręgi, dr. Pawła Grzywny, dr Joanny Lustig, dr Natalii Stępień-Lampy oraz dr Bożeny Zasępy z Zakładu Polityki Społecznej INPiDz UŚ. Opublikowana w formie elektronicznej monografia wieloautorska pt. Wybrane problemy polityki społecznej dostępna jest na stronie internetowej Towarzystwa Inicjatyw Naukowych.

Publikację rozpoczynają rozważania dotyczące polityki edukacyjnej. Koncentrują się one głównie na kwestiach związanych z uwarunkowaniami polityki edukacyjnej oraz na wdrażanych po 1989 roku reformach systemu oświaty. W kolejnym wątku tematycznym omówiono kluczowe zagadnienia dotyczące polityki zatrudnienia i bezrobocia. Następnie zaprezentowano pojęcie polityki rodzinnej oraz jej instrumentarium. Szczegółowo scharakteryzowano system transferów bezpośrednich i pośrednich, których celem jest wsparcie dochodowe rodzin oraz wspieranie postaw prokreacyjnych. Omówiono także rozwiązania umożliwiające łączenie ról rodzinnych i zawodowych oraz przedstawiono uprawnienia związane z rodzicielstwem. W publikacji zdefiniowano także tak istotne pojęcia jak: bezpieczeństwo społeczne, bezpieczeństwo socjalne oraz bezpieczeństwo zdrowotne. Ponadto zidentyfikowano główne zagrożenia dla tych kategorii bezpieczeństwa. W ostatniej części przedstawiono i usystematyzowano terminologię dotyczącą osób niepełnosprawnych oraz seniorów. Wskazano najistotniejsze działania jakie w ramach polityki społecznej wobec osób niepełnosprawnych oraz w ramach polityki senioralnej podjęto w ostatnich latach, podkreślając ogólny trend odchodzenia od działań osłonowych i interwencyjnych na rzecz działań aktywizujących.

Strony

Subskrybuj Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego RSS