Rejestracja na zajęcia na moduły ogólnouczelniane

Informacja dla studentów II roku  II stopnia dla kierunku Dziennikarstwa i komunikacji społecznej, Politologii studia stacjonarne oraz dla II roku II stopnia Dziennikarstwa i komunikacji społecznej studia niestacjonarne.

27.02 rozpocznie się II tura rejestracji na zajęcia i związku z tym bardzo proszę o wyrejestrowanie się z przedmiotu „ Wybrany przedmiot ogólnouniwersytecki”  oraz zarejestrowanie się na obowiązkowe moduły ogólnouczelniane. Informacja o rejestracji na moduły ogólnouczelniane podana poniżej.

Rejestracja na zajęcia na moduły ogólnouczelniane dla studentów studiów II stopnia w semestrze letnim br. będzie przebiegała następująco:

  1.  Studia stacjonarne: rozpoczęcie rejestracji 23.02.2017 o godz. 21.00 – rejestracja potrwa do 1.03.2017.
  2.  Studia niestacjonarne: rozpoczęcie rejestracji 23.02.2017 o godz. 20.00 – rejestracja potrwa do 1.03.2017.

Po tych terminach możliwe będzie indywidualne logowanie studentów przez dziekanaty. 

Wykaz przedmiotów i wszystkie potrzebne informacje znajdą Państwo w serwisie USOSweb.

Rejestracja na zajęcia w semestrze letnim

Harmonogram sesji zimowej

Harmonogram zajęć w semestrze letnim 2016/2017

Studia stacjonarne cz. 1 (aktualizacja 22.02)

Studia stacjonarne cz. 2 (aktualizacja 22.02)

Studia niestacjonarne (aktualizacja 3.02)

UWAGA: PLAN MOŻE JESZCZE ULEGAĆ ZMIANOM

Rosja w polityce zagranicznej Polski w latach 1992-2015

Pragniemy poinformować Państwa o ukazaniu się monografii autorstwa prof. dr. hab. Mieczysława Stolarczyka pt. „Rosja w polityce zagranicznej Polski w latach 1992-2015”. Celem badawczym książki jest ukazanie roli Federacji Rosyjskiej w polityce bezpieczeństwa Polski w omawianym okresie oraz wyodrębnienie najważniejszych etapów polityki Polski wobec Rosji w latach 1992-2015 i ukazanie ich cech najbardziej charakterystycznych. Dążeniem autora było zaprezentowanie najważniejszych przejawów współpracy polsko-rosyjskiej oraz omówienie kwestii najbardziej spornych w relacjach międzyrządowych (międzypaństwowych) Polski i Rosji w okresie pozimnowojennym. Jednym z głównych zamierzeń podjętych w pracy jest ukazanie źródeł i przejawów rozbieżnych interesów oraz formułowanych na ich podstawie celów przez decydentów polityki zagranicznej, w tym polityki bezpieczeństwa Polski i Rosji, realizowanych zarówno we wzajemnych stosunkach, jak i wymiarze wielostronnym. Mając na uwadze ograniczone ramy objętościowe książki, najszerzej w pracy zaprezentowane zostały zagadnienia występujące w ostatnich trzech etapach stosunków polsko-rosyjskich w latach 2008-2010, w latach 2011-2013 oraz w latach 2014-2015, z niektórymi odniesieniami do roku 2016. Bardzo szeroko omówione zostały cechy charakterystyczne polityki RP wobec FR w latach 2014-2015, kiedy to stosunki polsko-rosyjskie zdeterminowane były przede wszystkim przez kryzys i konflikt ukraiński. W tym kontekście wyeksponowane zostały kwestie związane z implikacjami konfliktu na wschodzie Ukrainy dla bezpieczeństwa Polski i stosunków polsko-rosyjskich. (...)

Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Konfliktach Zbrojnych po 1945 roku

Zakład Stosunków Międzynarodowych Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach zaprasza do uczestnictwa w III edycji „Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Konfliktach Zbrojnych po 1945 roku”.

Konkurs odbędzie się 21 marca 2017 roku o godz. 11:30 na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (40-007 Katowice, ul. Bankowa 11). Skierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Każdą szkołę reprezentować może maksymalnie 10 uczestników.

Nagrodą główną (dla zdobywcy I miejsca) jest indeks na kierunek Bezpieczeństwo Narodowe i Międzynarodowe, prowadzony na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego, przyznany na rok akademicki 2017/2018 bez postępowania rekrutacyjnego. Zdobywcy miejsc I-III otrzymają również nagrody rzeczowe oraz książkowe.

Termin przyjmowania zgłoszeń to 7 marca 2017 roku. Wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy należy przesłać drogą elektroniczną (w formie skanu) na adres bezpieczenstwo-nm@us.edu.pl.

Więcej informacji, regulamin, formularz zgłoszeniowy oraz lista zagadnień i zalecanej literatury znajdują się w załącznikach w rozszerzeniu wiadomości. 

Zaproszenie do udziału w pracach Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych

Szanowni Państwo,

Serdecznie zachęcamy do udziału w pracach Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych: http://www.ptnp.org.pl/, którego regionalnym oddziałem jest katowicki działający przy Instytucie Nauk Politycznych i Dziennikarstwa na Uniwersytecie Śląskim: http://www.ptnp.katowice.us.edu.pl/.

W przypadku wyrażenia chęci członkostwa prosimy o uregulowanie składki członkowskiej na 2017 rok do ostatniego dnia lutego bieżącego roku. Składki wpłaca się na konto bankowe PTNP: Bank PKO BP Oddział XV Warszawa: 60 1020 1156 0000 7102 0064 8402 (75 zł - dla profesorów i doktorów habilitowanych, 40 zł - dla doktorów i magistrów, 25 zł - dla członków Kół Młodych Politologów). Wypełniając druk wpłaty składki, proszę zaznaczyć, że chodzi o PTNP oddział w Katowicach, proszę także wpisać swoje imię i nazwisko. Potwierdzenie wpłaty proszę przesłać drogą elektroniczną na adres Pani Skarbnik dr Małgorzaty Lorenckiej: loren17@poczta.fm.

Z wyrazami szacunku,
dr Sebastian Kubas
Prezes PTNP o. Katowice

Studenci Bezpieczeństwa w jednostce wojskowej w Ostravie

W dniach 10 i 25 stycznia 2017 r. studenci III roku Bezpieczeństwa Narodowego i Międzynarodowego mieli okazję odwiedzić jednostkę wojskową: KVV (Krajské vojenské velitelství) Ostrava w Republice Czeskiej. Dzięki uprzejmości Dowódcy jednostki, Pana płk inż. Jaroslava Hrabeca, uczestnicy wyjazdu mogli w trakcie 2-godzinnego wykładu poznać podstawowe informacje na temat zasad funkcjonowania, składu, organizacji i uzbrojenia czeskiej armii oraz samej jednostki KVV. ponadto w oddzielnym panelu przybliżono słuchaczom aktywność wojska na rzecz edukacji społeczeństwa w obszarze bezpieczeństwa. Na koniec Pan Pułkownik odpowiedział na liczne pytania studentów.

Fotorelacja

Wybrane problemy polityki społecznej

Mamy przyjemność poinformować o ukazaniu się publikacji autorstwa dr. hab. prof. UŚ Mariana Mitręgi, dr. Pawła Grzywny, dr Joanny Lustig, dr Natalii Stępień-Lampy oraz dr Bożeny Zasępy z Zakładu Polityki Społecznej INPiDz UŚ. Opublikowana w formie elektronicznej monografia wieloautorska pt. Wybrane problemy polityki społecznej dostępna jest na stronie internetowej Towarzystwa Inicjatyw Naukowych.

Publikację rozpoczynają rozważania dotyczące polityki edukacyjnej. Koncentrują się one głównie na kwestiach związanych z uwarunkowaniami polityki edukacyjnej oraz na wdrażanych po 1989 roku reformach systemu oświaty. W kolejnym wątku tematycznym omówiono kluczowe zagadnienia dotyczące polityki zatrudnienia i bezrobocia. Następnie zaprezentowano pojęcie polityki rodzinnej oraz jej instrumentarium. Szczegółowo scharakteryzowano system transferów bezpośrednich i pośrednich, których celem jest wsparcie dochodowe rodzin oraz wspieranie postaw prokreacyjnych. Omówiono także rozwiązania umożliwiające łączenie ról rodzinnych i zawodowych oraz przedstawiono uprawnienia związane z rodzicielstwem. W publikacji zdefiniowano także tak istotne pojęcia jak: bezpieczeństwo społeczne, bezpieczeństwo socjalne oraz bezpieczeństwo zdrowotne. Ponadto zidentyfikowano główne zagrożenia dla tych kategorii bezpieczeństwa. W ostatniej części przedstawiono i usystematyzowano terminologię dotyczącą osób niepełnosprawnych oraz seniorów. Wskazano najistotniejsze działania jakie w ramach polityki społecznej wobec osób niepełnosprawnych oraz w ramach polityki senioralnej podjęto w ostatnich latach, podkreślając ogólny trend odchodzenia od działań osłonowych i interwencyjnych na rzecz działań aktywizujących.

Democratization Processes in Poland and Slovenia. Comparative Study

Mamy przyjemność poinformować, iż nakładem wydawnictwa Lex Localis ukazała się praca zbiorowa Democratization Processes in Poland and Slovenia. Comparative Study pod redakcją dr hab. Agnieszki Turskiej-Kawy z Zakładu Badań nad Zachowaniami Politycznymi INPIDz UŚ oraz prof. Miro Hačeka z Uniwersytetu w Ljubljanie. W publikacji swoje swoje artykuły złożyło 18 pracowników Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa: prof. dr hab. Sylwester Wróbel, dr hab. prof. UŚ Marusz Kolczyński, dr hab. prof. UŚ Marian Mitręga, dr hab. Marian Gierula, dr hab. Rafał Glajcar, dr hab. Małgorzata Myśliwiec, dr hab. Agnieszka Turska-Kawa, dr hab. Waldemar Wojtasik, dr Katarzyna Brzoza, dr Paweł Grzywna, dr Monika Kornacka-Grzonka, dr Sebastian Kubas, dr Małgorzata Lorencka, dr Marta Obrębska, dr Robert Rajczyk, dr Natalia Stępień-Lampa, dr Patrycja Szostok, dr Bożena Zasępa. 

Publikacja dostępna jest bezpłatnie w wersji elektronicznej

 

Strony

Subskrybuj Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego RSS